Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за Изработване на Проект за ПУП във връзка с промяна предназначението на земеделска земя – имот №018007 по КВС на с. Мененкьово, Община Белово

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС, /приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г., обн.ДВ, бр.25 от 18.03.2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.
Стефан Стоянов Динков от с. Мененкьово, ул.”Първа”№7, Община Белово, Пазарджишка област
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изработване на Проект за ПУП във връзка с промяна предназначението на земеделска земя – имот №018007 по КВС на с. Мененкьово, Община Белово, Пазарджишка област за изграждане на нова кравеферма за боксово отглеждане до 50бр. крави за мляко с телета
1.1 На площадка с местоположение: с. Мененкьово, Община Белово, Пазарджишка област, земеделска земя – имот №018007 по КВС на с. Мененкьово с площ 1,480дка
За контакти: Стефан Стоянов Динков GSM 0877404692 , с. Мененкьово, ул.”Първа”№7, Община Белово, Пазарджишка област и арх. Веселин Христов-пълномощник, 0888 602 328, гр. Пловдив 4000, ул.”Богомил” №112, ап.9,arch.hristov@gmail.com
Писмени становища и мнения се приемат от инвеститора и неговия пълномощ- ник на посочените по–горе адреси, както и в Община Белово, Пазарджишка област .