Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана

от инж.Костадин Варев – Кмет на община Белово
Имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция по повод старта на проект: „Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите“
Община Белово започва изпълнението на дейностите по проекта „Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификацията на служителите“ одобрен за финансиране с Договор №А 12-22-130/26.04.2013 по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“ подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация“ Бюджетна линия BG 051PO002/12/2.2-07
Пресконференцията ще се състои на 29 юли 2013 г ( понеделник ), от 16:00 часа., В залата на общински съвет на Община Белово, гр.Белово. Надявам се да уважите нашето събитие и поканата ни.

С уважение:
Инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово

Моля потвърдете Вашето присъствие, като изпратите име, фамилия, длъжност и институция по e-mail: kmet@belovo.eu или телефон / факс 03581/ 27-70 не по късно от 26.07.2013 год..