Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1022

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път PAZ1022 от край населено място гр. Белово до център с. Дъбравите от км 0+000 до км 1+761.09 ИН 13/07/2/0/00051 по мярка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път Рехабилитация и реконструкция на общински път PAZ1022 от край населено място гр. Белово до център с. Дъбравите от км 0+000 до км 1+761.09 ИН 13/07/2/0/00051 в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

I. Срок за получаване на оферта: до 09.08.2021г. 17.00 часа./ понеделник/
II. Прогнозна стойност: 85 315,93  лв. без ДДС.
 

Документи:

Обява – Изтегли

Бланка – Изтегли

Количествено-стойностна сметка – Изтегли