Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации 1023

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с изискването на чл.29,ал.15 и ал.16 от Наредба 12 от 25.07.2016год. и проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път RAZ 1023 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ ИН 13/07/2/0/00051 по мпрка 7.2. .,,Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура,, от ПРСР ,за разходите за изграждане на ,, Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,, следва да се проведат ,,пазарни консултации,, на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „ Полагане на Защитни тръби на широколентов интернет ,,- обект ,, Рехабилитация и реконструкция на общински път РAZ 1023 в град Белово, в съответствие с част,,Телекомуникации ,, към ТП , неразделна част от обявата и КС.

I. Срок за получаване на оферта: до 09.08.2021г. 17.00 часа./ понеделник/
II. Прогнозна стойност: 122 422,26  лв. /сто и двадесет и две хиляди и 422,26 лева/ без ДДС./ участък края на град белово- начало село мененкъово/
IIІ. Прогнозна стойност: 93 748,76  лв. /девет десет и три хиляди седемстотин четиридесет и осем хиляди и 76/ без ДДС./ втори участък – края на село Мененкъово – до начало село Аканджиево/
 

Документи:

Обява – Изтегли

Бланка – Изтегли

Техническа спецификация – Изтегли

Количествено-стойностна сметка 1 – Изтегли

Количествено-стойностна сметка 1 – Изтегли

Количествено-стойностна сметка 1 – Изтегли