Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за събиране на оферти на основание чл. 44 от ЗОП – Пазарни консултации

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – „Пазарни консултации“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“ за кандидатстване по отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.528 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет „СМР за рехабилитация и реконструкция на улица от осова точка 71 до осова точка 72 в град Белово, Община Белово, област Пазарджик“, в съответствие със техническа спецификация, одобрена от Възложителя:

I. Срок за получаване на оферта: до 06.08.2021г. 23:59 часа.

II. Прогнозна стойност: 34 329,10 лв. /тридесет и четири хил., триста двадесет и девет лева и десет стотинки/ без ДДС.

 

Документи:

Обява – Изтегли

Бланка за оферти СМР – Изтегли

Техническа спецификация – Изтегли

КСС – Изтегли

 

ОФЕРТА ЕЛВИС ДМ ЕООД – Изтегли

ОФЕРТА ПЪТСТРОЙ ООД – Изтегли

ОФЕРТА ЕКО ХИДРО 90 ООД – Изтегли

Заповед за назначаване на комисия – Изтегли

Плик Еко Хидро 90 ООД – Изтегли

Плик Елвис ДМ ЕООД – Изтегли

Плик Пътстрой ООД – Изтегли

Протокол на комисията – Изтегли

Решение за класиране – Изтегли