Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

МИГ – Белово, Септември, Велинград отвори втори прием на проекти по мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК

ПОКАНА/ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020.

Допустими кандидати:
Малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване по процедурата.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Допустими дейности:
1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:
– повишаване на производителността; и/или
– ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или
– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.
 

2. Подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет .

Дейностите трябва да са насочени към:
– управление на факторите на производство, с акцент върху изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и добри практики; и/или
– разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркировка, сигурност на информацията и други съгласно международни, европейски и национални стандарти ; и/или
– разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики ; и/или
– услуги по реинженеринг на процесите в предприятията ; и/или
– разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането; и/или
– инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за изпълнението на някоя от горепосочените дейности.

3. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги .

Дейностите трябва да са насочени към:
– подобряване на качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения, включително "виртуализирани", "облачни", "мобилни": за управление на бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на дадено дружество; и/или
– системи за автоматизирано проектиране, инженерни дейности и производство; и/или
– системи за трансформиране на бизнес и операционни процеси, които водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността; и/или
– електронни платформи за бизнес за подобряване на достъпа до чужди пазари.

Финансови параметри:
Общ бюджет на процедурата е: 2 500 000 лв. Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:
Минимален размер на допустимите разходи за проект – 100 000 лева
Максимален размер на допустимите разходи за проект – 391 166 лева

Интензитет на подпомагане
Интензитет на финансовата помощ в СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград – до 90 % от общата стойност на допустимите разходи.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и https://eumis2020.government.bg

Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.05.2018г. 17.00 часа.

Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 31.08.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).

Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.11.2018г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия и втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Мярката се изпълнява в съответствие с правилата за минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Документи:

Обява / 10.07.2018г. / – Изтегли