Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Изпълнение на дейности по проект ‘Наследството от моята баба'“

"Народно читалище ИСКРА – 1881 г.", EИК 112074333,
със седалище и адрес за кореспонденция: село Сестримо, п.к. 4469, ул. "Първа" № 71
представлявано от Ненка Крумова Тодорова,
телефон за контакти 0884 549988, ел. поща iskra_sestrimo@abv.bg

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП – "Пазарни консултации
"

Изх. № ЗОП – 1 / 17.07. 2018г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с подготовка на проектно предложение за кандидатстване по открита процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград и чл. 44 от Закона за обществените поръчки с настоящата обява провеждаме пазарни консултации за събиране на индикативни оферти с предмет "Изпълнение на дейности по проект "Наследството от моята баба", в съответствие със следната техническа спецификация:

 

# Дейност Описание Количество/брой Единична цена в лева с вкл. ДДС Обща стойност в лева с вкл. ДДС
1 Организиране и провеждане на информационна среща за популяризиране на проекта при неговото стартиране Кетеринг, включващ, наем на зала, наем на техника, кафе, минерална вода и дребни сладки за 30 души 1    
2 Организиране и провеждане на информационна среща за популяризиране на проекта за представяне на изпълнените дейности и постигнатите резулатти Кетеринг, включващ наем на зала, наем на техника, кафе, минерална вода и дребни сладки за 30 души 1    
3 Разработване и отпечатване на каталог. Висококачествен пълноцветен печат, формат А4, хартия 130 грама, гланц, 40 страници без корица, твърда корица – мокава с УВ лак. 150    
4 Фотографски услуги Заснемане 18 броя фотографии от 9 населени места. 1    

I. Срок за получаване на оферта: до 24.07.2018г. 17:00 часа.
II. Прогнозна стойност: 7 000 лв. /седем хиляди лева/ с ДДС.
III. Вашата оферта трябва задължително да съдържа:
1. Пълно наименование на оферента, седалище и адрес на управление; информация за контакт – телефон, факс, имейл, интернет страница.
2. Дата на издаване на офертата;
3. Предложение, съответстващо на техническата спецификация на Възложителя, посочена в настоящото запитване;
4. Крайна цена с включен ДДС. Ако оферента е регистрирано лице по ЗДДС той посочва за всички позиции единична цена без вкл. ДДС, единична цена с вкл. ДДС и обща стойност без вкл. ДДС и обща стойност с вкл. ДДС;
5. Срок на валидност на офертата. Офертата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 6 /шест/ месеца;
6. Подпис и печат на представляващия оферента или на нотариално упълномощен от него представител. В случай на полагане на подпис от лице, различно от представляващия организацията се прилага към офертата копие на нотариално завереното пълномощно за представителството.
V. Моля, офертата да бъде представена в оригинал и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена на с обратна разписка на адрес: село Сестримо, п.к. 4449, ул. "Първа" № 71 – "Народно читалище Искра – 1881г." или доставена лично. При изпращане на документите по поща или чрез куриерска фирма за дата на входиране на офертата се приема датата на получаване на документите в деловодството на читалището, а не дата на изпращане на документите по пощенско клеймо.
VI. Моля да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, тъй като това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани по ПРСР 2014-2020г. Ако оферента е чуждестранно лице, следва да представи документ за правосубектност съгласно националното му законодателство.
VII. Настоящата "обява за събиране на оферти" със съответните приложения е публикувана в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО на следния адрес: http://www.belovo.eu/.

Публикуването в "Профил на купувача" на ОБЩИНА БЕЛОВО се извършва, тъй като "Народно читалище Искра – 1881г." няма собствена интернет страница и "Профил на купувача".

Документи:

Обява / 17.07.2018г. / – Изтегли

Бланка за оферти / 17.07.2018г. / – Изтегли