Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обава – ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград" кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.021 МИГ "Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите".

Целта на настоящата процедура е насърчаване на социалното включване и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на социално изключени роми, хора живеещи в риск и бедност.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 "НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ"Инвестиционен приоритет 1 "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Белово, Септември, Велинград"

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Направление 1: "Подобряване достъпа до заетост"
Направление 2: "Подобряване достъпа до образование"
Направление 3: "Подобряване достъпа до социални и здравни услуги"

Направление 4:"Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи"

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 100 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: www.migbsv.bg, https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 31.10.2018 г., 17:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.

Документи:

Обява / 21.09.2018г. / – Изтегли