Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово за проведена пресконференция проект ОПОС

              На 28 Април 2022 г. в заседателна зала на Общинска администрация – Белово се проведе начална пресконференция за проект „Изпълнение на демонстрационен проект насочен към предотвратяване образуването на битови отпадъци на територията на община Белово”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0029-C01, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.

 – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/