Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово»

Допълнително споразумение се удължава срокът на предоставяне на ДБФП BG05FMOP001-5.001-0049-C07, Проект “Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово“ до 30.09.2022 г.

09.09.2022г.


           На топъл обяд до 30.09.2022 година ще имат право 220 лица живущи на територията на община Белово. Това стана възможно след подписване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора по Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово» . Операцията се осъществява с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС чрез механизма REACT-EU с цел преодоляване на последствията от създалата се криза в резултат на разпрост ранението на COVID-19.

 Изтегли

15.08.2022г.


              От 04.01.2021 година в община Белово стартира ДБФП № BG05FMOP001-5.001-0049-C05, Проект «Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Белово» с бюджет 237559,30 лева. Проектът включва дейности по предоставяне на ежедневен топъл обяд за периода от 04.01.2021 до 30.06.2022 г. на 220 лица от следните целеви групи :

 – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/