Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: СМР на обект: Укрепване и текущ ремонт на общ.път до „Компостираща инсталация“

ПОКАНА за провеждане на пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: "СМР на обект: "Укрепване и текущ ремонт на общ.път до "Компостираща инсталация" в село Дъбравите, община Белово"

изх. Номер РОП – 7 /11.01.2021 год./

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изискванията, заложени в чл.21, ал.2 от ЗОП възложителят следва да изчисли прогнозната стойност на обществената поръчка съобразно пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности, определена в резултат на пазарни консултации.

Община Белово в качеството си на Възложител кани заинтересовани потенциални участници да представят оферти , които следва да бъдат съобразени с техническата спецификация на обекта/ СМР на обект: "Укрепване и текущ ремонт на общ.път до "Компостираща инсталация" в село Дъбравите, община Белово"

Офертите следва да съдържат наименование на оферента, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента.

Оферти могат да подадат всички заинтересовани страни. Оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Офертите се подават в оригинал по куриер или в деловодството на община Белово, като същите се представят до 17:00 часа на 15.01.2021г. на адрес:Община Белово, ул.“Орфей” № 4А, 4470, 03 581 2770

Костадин Варев
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Покана РОП-7/11.01.2021г. / 12.01.2021г. / – Изтегли

Количествено стойностна сметка / 12.01.2021г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/