Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, ведно със съпътстваща инфраструктура, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарзжик по процедура BG16M 10Р002-2.002“

Изходящ номер РОП – 178/ 22.12.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на Община Белово с проектно предложение „Инасталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, ведно със съпътстваща инфраструктура, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарзжик  по процедура BG16M 10Р002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, финансирана по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, в частност разход за информация и комуникация на проекта съгласно техническата спецификация, Община Белово Ви кани да участвате в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата, описана подборно в приложената към настоящото съобщение  Техническа спецификация – Приложение  № 1.
Моля индикативните оферти да бъдат изготвени съобразно приложения Образец на оферта – Приложение № 2.
 
Офертите могат да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга и с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя в:
 
гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, ул. „ Орфей“ № 4A, в срок до 04.01.2018 г., 17,00ч.
 
Община Белово провежда настоящите пазарни консултации на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) като подготовка за възлагане на обществена поръчка. Информацията, събрана в рамките на консултациите ще се използва като се прилагат гаранции, че това няма да доведе до нарушаване на конкуренцията и на принципите за недискриминация и прозрачност при провеждането на процедурата за възлагане на бъдещата обществена поръчка, а именно:
 
1. Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително получения ог възложителя резултат (индикативни оферти) ще бъдат публикувани на профила на купувача, а ако това е невъзможно – ще се посочи чрез профила на купувача на мястото, от което тази информация може да бъде получена;
 
2. При стартирането на обществената поръчка ще бъде определен подходящ срок за получаването на оферти, като няма да се ползват основания за съкращаването им;
 
3. В случай че е извършването на действия по т. 1. и т.2. не може да се осигури спазване на принципа за равнопоставеност в бъдещата обществена поръчка, участник, който е участвал в пазарните консултации ще бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако не може да докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.
 
Приложение: 
2. Техническа спецификация ( Приложение № 1 );
3. Образец на оферта ( Приложение № 2 );
 
Инж. Костадин Варев 
 Кмет на Общ. Белово
 
Документи:

Покана / 22.12.2017 г. / – Изтегли