Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за въздушна линия 20 kV „Ливада бачия“ в участък от възлова станция 20 kV „Яденица“ до стълб № 18 и Подробен устройствен план за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че са изработени проекти:
 
„Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за въздушна линия 20 kV „Ливада бачия” в участък от възлова станция 20 kV „Яденица” до стълб № 18 на територията на община Велинград – землище на с.Юнаците о община Белово – землище гр.Белово.
 
„Подробен устройствен план за увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” с изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” на територията на община Велинград – землище на с.Пашови, с.Юндола и община Белово – землище гр.Белово, с.Сестримо.
 
Проектите са изложени в община Белово, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
 
Документи:

Обявление / 18.12.2017г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/