Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително трериране на битови отпадъци“

Изходящ номер РОП – 16/ 07.03.2017год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

На основание чл. 20, ал. 4 и във връзка с чл. 44 от ЗОП за процедура за пазарни консултации, Община Белово кани заинтересовани лица да изпратят оферти на адрес: град Белово, ул. Орфей 4а. Поканата е във връзка с Решение на Сдружение за регионално управление на отпадъците град Пазарджик, протокол 22.12.2016 год. и проведена работна среща с УО на ОПОС на 08.03.2017 год.

Участниците следва да докажат опит, като приложат представяна на фирмата и/или експертите.

Услуги касаят относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително трериране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г. със срок за кандидатстване 21.04.2017 год.

Услугите обхващат най-малко следните дейности:

1/ Изработване на документация за процедура за преценяване на необходимостта от ОВОС, за процедура по ОВОС, за процедура по екологична оценка и/или оценка на съвместимостта, съобразно указания на РИОСВ Пазарджик. Преглед и актуализация на общинската програма за управление на отпадъците, Програма за разделно събиране на отпадъците. Предлаганата цена до 16 000лв. без ДДС. Срокът на изпълнение на задачата е до 24.03.2017 год.

2/ Изработване на ПИП относно кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително трериране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014 – 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014 – 2020 г.

експертни анализи, аналитични документи, обосновка, проучвания, информация за община Белово, вкл. разход анализ ползи и др., подготовка на документи за инсталация, в т.ч. предварителни (прединвестиционни) проучвания (ПИП), експертни анализи, аналитични документи, хидроложки и геоложки проучвания, обосновки, проучвания, информации; опис на необходимите съоръжения, оборудване и техника за инсталация за компостиране и др. необходими документи по указания на УО на ОПОС; Предлаганата цена до 30 000лв без ДДС; Срок на изпълнение на задачата е до 10.04.2017 год.

3/ Идейно проектиране на инсталация за компстиране; идейно проектиране на съпътстващата инфраструктура / при необходимост ПУП /; и разработване на разход анализ-ползи необходим за кандидатстване пред УО на ОПОС;

дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за колна среда и др.; възнаграждение не може да надвишава сума от 36 000лв без ДДС; Срок на изпълнение на задачата е до 10.04.2017 год. изготвените ИП и др. съотносими документи по изпълниние на проектното предложение – до 40 000 лева.

Срок за предоставяне на офертите в деловодството на община Белово – до 15.03.2017 год. до 17:00 часа. Офертите ще се разглеждат по реда на постъпването им. Поканата е повторна, т.к. в предходния срок няма постъпили оферти по покана РОП-9/30.01.2017.

Възложителят не е могъл да предвиди всички необходими действия, т.к. сдружението заседава неколкократно и при вземане на решенията са се обсъдили и нови обстоятелства които не са били известни на Възложителя.

Участниците в процедурата, следва да са информирани че при сключване на договор, неразделна част от същия ще бъде предложенената оферта. Възложителя ще дължи на Изпълнителя аванс от 20 процента на договорените суми, междинно плащане 20 процента след входиране на проектното предложение пред УО на ОПОС, останалата договорена сума ще бъде дължима само при одобряване на средствата по ОПОС.
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана РОП – 16 / 07.03.2017 – Изтегли