Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот-частна общинска собственост, находящ се в с. Мененкьово, общ.Белово, обл.Пазарджик, представляващ УПИ XI – „Търговия и услуги”, кв.36

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.65, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и конкретните правомощи на кмета в изпълнение на Решение № 60 от 26.02.2016 год. и в Решение № 328 от 27.01.2017 год. на Общински съвет –Белово,съгласноЗаповед № 78 от 14.03.2017 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

1. Имот-частна общинска собственост, находящ се  в с. Мененкьово, общ.Белово, обл.Пазарджик, представляващ УПИ XI – „Търговия и услуги”, кв.36 по ПУП на с.Мененкьово, незастроен имот със  площ 1235 кв.м, при граници и съседи: на североизток с УПИ X – 390 на Владимир Михайлов Нонев, на югоизток – улица с о.т. 114 – 115, на югозапад – улица с о.т. 115 – 118 и на северозапад с улица с о.т. 118 – 120. Имотът е актуван с АЧОС № 5967 от 26.01.2016 год.

1. Начална тръжна цена – 6 600 лв.(шест хиляди и шестотин лева) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 05.04.2017 год. от 13,30 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

 3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 000 лв. (хиляда лева), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 04.04.2017 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 04.04.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 04.04.2017 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 14.03.2017 г. / – Изтегли