Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Изследване на нуждите на работодателите в община Белово и Изготвяне и печат на Наръчник за мотивация“

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изходящ номер РОП – 256/10.09.2018год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП

Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга:

1/ предоставяне на слдните услуги:
1/1/. "Изследване на нуждите на работодателите в община Белово"
1/2/. "Изготвяне и печат на Наръчник за мотивация" – 250 бр.

във връзка с изпълнението на проект „Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово“, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Активно включване“ по Оперативна програма развитие на човешките ресурси, договор № BG05M9OP001-2.005-0117– С01.

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена и условия за плащане – аванс и окончателно плащане
За услуга 1/1/ – цена до 4 800,00 лева с ДДС;
За услуга 1/2/ – цена до 3 600,00 лева с ДДС;
3. Валидност на офертата – 30 календарни дни;

2. Други изисквания: Срокът за подаване на оферти е до 17,00ч. на 17.09.2018 г.
Офертите се изпращат на мейл: kmet@ belovo.eu , по куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 10.09.2018г. / – Изтегли

Техническа спецификация – Наръчник за мотивация / 10.09.2018г. / – Изтегли

Техническа спецификация – Изследване нуждите на работодателите / 10.09.2018г. / – Изтегли

Методика за оценка на офертите / 11.09.2018г. / – Изтегли