Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за изпълнение на проект по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

На 11.06.2018 г. община Белово в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.010-0009-C01 за проект "Развитие на социалното предприемачество за подобрен достъп до заетост на уязвими групи в община Белово" по процедура BG05М9OP001-2.10 "Развитие на социалното предприемачество" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. Продължителността на проекта е 15 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 11.06.2018 г. до 11.09.2019 г.

Общата стойност на проекта е 258 594,34 лв., от които 219 805,19 лв. европейско (ЕСФ) и 38 789,15 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е насочена към осигуряване на достъп до заетост и интегриране в сферата на социалната икономика за представители на социално уязвими групи в рамките на община Белово.

Специфичните цели на проекта са както следва:
СЦ 1: Създаване на социално предприятие, което доставя услуги в сферата на поддържането на зелени площи и почистването на публични обекти от отпадъци към структурата на Община Белово.
СЦ 2: Назначаване на 25 лица от целевите групи в социалното предприятие, което ще предоставяне на услуги в областта на промотирането на културно-историческото наследство на територията на община Белово, а също така ще отговаря и за поддържането, почистването и опазването на културните обекти на територията на общината.
СЦ3: Осигуряване на заетост на 3 лица, които не попадат в посочените дефиниции за неактивни и безработни лица.
СЦ 5: Подпомагане на дейността на служителите в социалното предприятие от наставници.
СЦ 6: Проучване за съществуващи пазари, в които предприятието може да оперира.
СЦ 7: Подобряване на състоянието на околната среда на територията на община Белово.
СЦ 8: Подобряване на условията за културен туризъм в резултат на работата на СП на територията на община Белово.

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Създаване и функциониране на социалното предприятие за промотиране и поддържане на културните обекти на територията на община Белово.
2. Закупуване на оборудване за социалното предприятие.
3. Осигуряване на заетост в рамките на социалното предприятие.
4. Назначаване на наставници за подпомагане на лицата от целевите групи.
5. Изготвяне на проучване за развитие на социалното предприятие.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:
– Създадено социално предприятие за поддържане и промотиране на културно-историческите обекти на територията на община Белово.
– Осигурена заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца на 25 лица, които са представители на социално уязвими групи.
– Осъществено наставничество в подкрепа на придобиване на професионални умения от лицата от целевата група.
– Извършено проучване за развитите на социалното предприятие.

Документи:

Съобщение за изпълнение на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020г. – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/