Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г.“

Изходящ номер РОП – 94/08.06.2018

Предмет на пазарното проучване: "Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г." по следните процедури:

1/ BG06RDNP001-7.002 – Училище "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище".

Потенциалните кандидати оферират следва да са запознати с изискванията на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и да оферират съобразно изброените по горе процедури и допустимостта на разходите за:
а) за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта;
б) за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта;
в) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект;
г) разходите за строителен надзор;
д) разходите за авторски надзор;

Предмет на услугата ще бъде:

Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта Разходи, извършени преди подаване на проектното предложение и такива по време на изпълнение на проекта, които включват подготовка на проектното предложение и подготовка на искането за плащане, включително отчитане и управление на проекта.
Инвестиционен проект Разходи за изготвяне на КС и КСС

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, кани потенциални участници за представят писмено предложение и оферта за предлагана услуга по изброените по горе процедури обявени от ДФЗ.

Кандидатите трябва да предложат оферта:

1. Име и адрес на оферента;
2. Цена и условия за плащане на съответната услуга –участниците следва да имат предвид и да съобразят следните нормативни изисквания при офериране на услугите и цените:
2.1. за проектиране – съгласно Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране.
2.2. за консултиране – съгласно допустимите разходи по съответната процедура. Кандидатите следва да оферират услуга за: изготвяне на заявлението, управление и отчитане на проекта;
3. Валидност на офертата;
2. Други изисквания: да представят опит, умения , екип в свободен текст и по тяхна преценка.
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 12.06.2018 г.

Офертите могат да се изпращат по куриер, на мейл : kmet@belovo.eu и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 08.06.2018 г. / – Изтегли