Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018г.“

Изходящ номер РОП – 92/ 07.06.2018

Предмет на пазарното проучване: "Консултански и проектански услуги с оглед кандидатстване по ПРСР по предстоящ прием през месец юли 2018 год." по следните процедури:

1/ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР№ BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ "СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

2/ ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОРBG06RDNP001-7.006– ПЛОЩИ "ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

3/ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.008 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" ПО ПОДМЯРКА 7.2. "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020г.

4/ Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон "Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината" по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

Потенциалните кандидати оферират следва да са запознати с изискванията на УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и да оферират съобразно изброените по горе процедури и допустимостта на разходите за:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта;
б) за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта;
в) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект;
г) разходите за строителен надзор;
д) разходите за авторски надзор;

За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, кани потенциални участници за представят писмено предложение и оферта за предлагана услуга по изброените по горе процедури обявени от ДФЗ.

Кандидатите трябва да предложат оферта:

1. Име и адрес на оферента:
2. Цена и условия за плащане на съответната услуга –участниците следва да имат предвид и да съобразят следните нормативни изисквания при офериране на услугите и цените:
2.1. за проектиране – съгласно Наредба № 1 от 17 май 2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране.
2.2. за консултиране – съгласно допустимите разходи по съответната процедура. Кандидатите следва да оферират услуга за: изготвяне на заявлението , управление и отчитане на проекта;
3. Валидност на офертата;
2. Други изисквания:
– Да представят опит, умения, екип в свободен текст и по тяхна преценка.
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 11.06.2018 г.
Поканата е повторна и това налага да се съкратят сроковете за офери.

Офертите могат да се изпращат по куриер, на мейл : kmet@belovo.eu и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на Oбщина Белово

Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 07.06.2018 г. / – Изтегли