Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за провеждане на консултации по екологична оценка към общ устройствен план на Община Белово

ОБЯВА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ OБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НA ОБЩИНА БЕЛОВО

съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”(ДВ, бр. 57/04 г., изм.).

1. Информация за възложителя, отговорен за прилагането на плана:
Община Белово гр.Беловоул."Орфей" 4А,п.к.4470:
тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu
Лице за контакти:
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 03581 2773, факс: 03581 2770
инж. Анета Кечева – Директор Дирекция "СА"

2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на общински съвет – Белово .

3. Обща информация за предложения план/програма:
а) основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт;

Общият устройствен план на Община Белово се изработва въз основа на Планово задание в съответствие с чл. 125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ Заданието е съгласувано с РИОСВ Пазарджик.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана/програмата;

Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20 години. Съгласно плановото задание за изработване на ОУП на Община Белово, настоящият ОУП е с прогнозен период до 20 години.

Етапите на изпълнение на плана са:
1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към него, по реда на чл. 20, ал. l и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм.и доп;
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл.29 включваща анализ на:
– съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕО;
– съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;

Общият устройствен план на Община Белово е с общински териториален обхват в област Пазарджик. Територията на общината, е разположена в южна България в Южен централен район за планиране на обща площ 189.445. кв.км.

Обхватът на общината включва землищата на всички 8 населени места град Белово и седем села : села с население над 400 души. Сестримо, с. Мененкьово , с. Момина клисура. Общината включва още селата Аканджиево – 463 души, Габровица – 492 души, Голямо Белово – 474 души и Дъбравите – 476 души.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);

Защитени територии/ ЗТ
Част от територията на Община Белово е разположена в границите на Защитени територии/ЗТ и Защитени зони/ЗЗ по Натура 2000

Защитени територии
Значителна част от територията на Община Белово е разположена в "Национален парк "Рила" – най-големият национален парк в България и един от най – значимите в Европа.

Защитената територия на Национален парк "Рила" покрива части от землищата на град Белово, село Габровица и село Сестримо от Община Белово

Защитена местност "Маришко подрумиче" е разположена в землището на село Дъбравите.

Защитени зони по Натура 2000 Част от територията на Община Белово е в границите на Защитените зони по Натура 2000:

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
– Защитена зона "Голак" BG0000304;
– Защитена зона "Река Марица" BG0000578;
– Защитената зона "Яденица" BG0001386;
– Защитена зона "Рила BG0000495"

Защитени зони за опазване на птиците Защитена зона "Рила BG0000495" се припокрива със ЗЗ "Рила BG0000495" за опазване на дивата флора и фауна.

Наличието на богато биоразнообразие , на защитени територии и защитени зони на територията на общината са предпоставка за развитие на туризма.

д) основни цели на плана/програмата;

Главната цел на екологичната оценка на ОУП на Община Белово е да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за разработването на окончателния проект.

Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Белово и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие.

Основната стратегическa цел на Общият устройствен план на Община Белово е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Белово ще бъде осъществен чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие, нормативно регламентирано на изискване за обществено обсъждане или друга процедурна форма за участие на обществеността;

1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;

3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т.1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;

4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

3. Орган, отговорен за прилагането на плана;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията – кмета на Община Белово

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;

Одобряване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Решение на Общински съвет Белово на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достъп и време за запознаване с доклада за екологична оценка към Общ устройствен план и лице за контакти:
Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Белово осигурен на адрес http://www.belovo.eu/index.php/programi-i-proekti Община Белово, област Пазаржик. Пълен пощенски адрес: Община Белово, Област Пазарджик гр.Белово ул."Орфей"4А,п.к.4470: тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu Кмет инж. Костадин Георгиев Варев

Лице за контакти:
Кмет инж. Костадин Георгиев Варев тел: 035812773, факс: 035812770 еmail: kmet@belovo.eu
и инж. Анета Кечева Директор Дирекция „СА“ тел: 03581 2773, факс: 03581 2770

6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Белово:
Най-малко 30 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 7.12.2019 г.
Дата за обществено обсъждане 14.01.2020 г. от 11.00 часа в сградата на община Белово, зала на Общински съвет Белово, етаж 4 – ти

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират на адрес: Община Белово област Пазарджик
Пълен пощенски адрес: гр.Белово ул."Орфей"4А,п.к.4470, тел: 03581 2773, факс: 03581 2770 еmail: kmet@belovo.eu Официален сайт www.belovo.eu в сградата на община Белово 3 eтаж “Екология"

Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Белово подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дата 03.12.2019г.
Кмет на Община Белово
инж. Костадин Георгиев Варев

Документи:

Обява за провеждане на консултации по Екологична оценка към Общ устройствен план на Община Белово / 05.12.2019г. / – Изтегли

Доклад – Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Белово / 05.12.2019г. / – Изтегли

Нетехническо резюме / 05.12.2019г. / – Изтегли