Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-10 с площ 1 012 кв.м. – незастроен, находящ се в кв. 9 по ПУП на с. Габровица

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,  в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и  Решение № 357 от 31.03.2017 г. на Общински съвет гр. Белово,съгласноЗаповед № 160 от 05.05.2017 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ III-10  с площ 1 012 кв.м. – незастроен, находящ се в кв. 9 по ПУП на с. Габровица, при граници и съседи: на север: с улица, на изток с УПИ IV-11 на Георги Иванов Коцев, на юг с край на регулация и на запад с УПИ II-9 на община Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 528/07.03.2011 г.

1. Начална тръжна цена –  3 137 лв. (три хиляди сто тридесет и седем лева) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 29.05.2017 г. от 13.30 часа в сградата на община Белово, ул.”Орфей ” № 4А, ет.4 –  заседателна зала.                                                 

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1000 лв.(хиляда лв.) внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 26.05.2017 г.    

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 26.05.2017 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 26.05.2017 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 09.05.2017 г. / – Изтегли