Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение

към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
 в сила от 12.02.2016 г.)                  
      
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От Костадин Георгиев Варев
Кмет на Община Белово
Град Белово, ул. Орфей 4а
Община Белово, 000 351 558

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: град Белово, ул. Орфей 4а

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 03581/ 27 70; kmet@ belovo.eu

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: …………………………………………………..

Лице за контакти: инж. Анета Кечева – директор Д-я СА

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че …Община Белово …
има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция на ул. „Яне Сандански“ в кв. „Малко Белово“, гр. Белово, община Белово“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
Изготвен е технически инвестиционен проект с предмет „Реконструкция на ул. „Яне Сандански“ в кв. „Малко Белово“, гр. Белово, община Белово“. Улицата е изцяло в урбанизирана територия. Всеки проливен дъжд изнася съществуващата каменна настилка и улицата става непроходима поради големия наклон. Цялата маса от кал и камъни се свлича в долния край на улицата. Живущите на тази улица не могат да достигнат до домовете си.
Инвестиционните цели на настоящия проект са подобряване на безопасността и транспортно-техническите характеристики на улицата чрез  изграждане на пътна настилка.
Категорията на строежа, според Чл.137, ал.1 от ЗУТ е „четвърта”.

Улициата е част от второстепенната улична мрежа на гр.Белово – събирателна VБ.
Транспортните и проектни характеристики са:
•    Вид на движение – автомобилно;
•    Оразмерителен осов товар – 10 т/ос;
•    Проектна скорост –Vпр=30 km/h
•    Характер на терена – хълмист и планински
Улицата е без изградена трайна настилка. Има изградени канализация и водопровод.
Напречният наклон на пътната повърхност се определя от вида на настилката – бетонова. В прав участък е едностранен от  2.00%.

бетон със следните дебелини на пластовете:
– 20cm бетон C25/30;
– 10cm в уплътнено състояние – трошен камък 0-63 с Е= 400 MPa;
– Земно легло уплътнено до 30MPa;-    

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Изпълнение на бетонна пътна конструкция

Пластът от трошен камък да се изпълни по следния начин:
Валирането започва от краищата към оста на улицата едновременно от двата края. Първият етап на валиране (уплътняване) се извършва на сухо с леки валяци (5÷8 тона). Вторият етап се извършва със средни валяци (8÷10 тона), при едновременно ръсене на вода. Третият етап се извършва с тежки валяци (12÷14 тона). Уплътняването се счита за завършенно, когато при преминаване на тежкия валяк не остават следи. Разходната норма на вода е от 15 до 40 l/m2.
Стоманобетонната плоча да се изпълни по следния начин:
Бетонът да бъде съставен от следните инертни материали: бавносвързващ портланд цимент марка „ПЦ 45”, пясък със зърнометрия 0,15÷5 mm, трошен камък с якост на натиск 150 MN/m2, вода с водоциментов фактор 0,45. От проектираната бетонна смес да се изготвят пробни тела, които да се проверят за: начало на свързване, неизменност на обема (след двучасово изваряване пробното тяло трябва да остане здраво), акост. Бетонната плоча се армира с армировъчна мрежа (квадрати 20/20 cm) на два реда, от стомана А3, ø10. Горният ред армировка се фиксира на 5 cm от горната повърхност на плочата, а долният ред се фиксира на 5 cm от долния ръб на плочата. Веднага след полагане, уплътняване и награпяване върху бетона се полага защитен филм от пластмасова емулсия в течно състояние, чрез пръскачки (в количество 200÷300 ml/m2).  След като емулсията втвърди върху нея се полага пласт от пясък, който се полива в продължение на няколоко дни. След почистването на пясъка се нарязват фугите, почистват се и се запълват с асфалтова паста. Бетонната повърхност трябва да се запази влажна и да се предпазва от атмосферни влияния.
Фугите в стоманобетонната плоча да се изпълнят по следния начин:
–    Натискови фуги- формира се като кофражната дъска се демонтира щом първата плоча се втвърди достатъчно и веднага след това започва бетонирането на втората плоча. Натисковите напречни фуги се изпълняват с дюбели от кръгла стомана ø20 и дължина 60 cm. Напречните фуги се изпълняват през 20см. Натисковите надлъжни фуги се изпълняват с анкери от кръгла стомана ø16 и дължина 100 cm. Надлъжните фуги се изпълняват през 50см в зоните на кръстовищата. И двата вида фуги се изпълняват по начина описан за разширителните фуги.

В проекта се предвижда изграждане на габионна стена отляво по нарастване на километража от км0+241 до км0+254. Предвижда се габионната стена да бъде изградена от 3 реда габиони с височина 1 метър и широчина съответно: 1,00m за най-горния ред; 1,50m за средния ред; 2,00m за най-долния ред. Минималната дължина на габионите да бъде 2,00m. Всички повърхности на габионите, които влизат в контакт с обратния насип или земната основа да бъдат обвити с геотекстил.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Проекта е съгласуван с ЕВН и ВиК Белово.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

03592.503.9546 град Белово, п.к. 4470 улица Яне Сандански/ кв. Малко Белово/

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Не се предвижда

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се предвижда

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Не се предвижда. Земните и каменни маси ще се ползват за насип

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Не се предвижда

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
Не се предвижда

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; /проект на магнитен носител/

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб./ да сканирана на магн. носител/

4. Документ за собственост или документ, доказващ правото на възложител /съгласно §1, т.20 от преходни и заключителни разпоредби на ЗООС/. За улици и пътища не се съставят актове за общ. Собтвеност.

5.  Електронен носител – 1 бр.

Дата: 09.05.2017  

 
   
Уведомител:
    
         K.Варев – кмет

Инвестиционно предложение / 09.05.2017 г. / – Изтегли

Скица / 09.05.2017 г. / – Изтегли