Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 12 252 кв.м.

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 03592.503.543 по КККР на гр. Белово с площ 12 252 кв.м., Трайно предназначение на територията: урбанизирана, Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект при граници и съседи на имота: 03592.503.9576, 03592.503.547, 03592.503.9574, 03592.503.9554. Имотът е предмет на АЧОС № 6165 от 03.04.2017 г.

Документи:

Публичен търг 543 с явно наддаване – Изтегли