Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ 4 808 кв.м.

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.551, с площ 4 808 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.2137, 03592.503.552, 03592.503.9567, 03592.503.547, 03592.503.9554, 03592.503.9567 по КККР на гр. Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6240 от 19.09.2017 г.

Документи:

Публичен търг 551 с явно наддаване – Изтегли