Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белово е подписала договор с ДФЗ на 28.03.2022год. за прилагане на подмярка 7.2. ,,инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура ,, от мярка 7 ,, Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,, от ПРСР 2014-2020 , наричана за краткост ,, Наредба №12 от 2016,, и на Заповед №03-РД/977 от 23.03.2022год. на изпълнителния директор на ДФЗС за одобрение на проект 13/07/2/0/00051 от 21.06.2016год. , с който договор за БФП на община Белово се отпускат средства в размер на  5 861 000 лева без ДДС за инвестиции  в проект:,,Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Белово,,