Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП – ПЗР на квартали: кв. 1, кв. 2, кв. 5, кв. 8А, кв. 8Б, кв. 8В, кв. 8Г, кв.18 и кв. 20

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП –  ПЗР  на квартали: кв. 1, кв. 2, кв. 5, кв. 8А, кв. 8Б, кв. 8В, кв. 8Г, кв.18 и кв. 20 с изменение на  ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на курорт Чаира, в землище с. Сестримо, общ.Белово, изготвен съгласно Техническо задание към ПУП –  ПЗР  прието с решение № 782/ 30.01.2015 г. на ОС-Белово и във връзка с решение № 803/ 27.02.2015 г. на ОС-Белово.

Проектът е изложен в община Белово, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.