Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП – ПР на кв. 64 А, кв. 60 Г и кв. 61Агр. Белово

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ ПУП – ПР на кв. 64 А, кв. 60 Г и кв. 61Агр. Белово.

Проектът е изложен в общината, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

https://www.livechatalternative.com/