Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№РОП-105/17.06.2014 год

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ

 в публична покана с предмет:

„Строителство на обект: подобект:

”Укрепване на бреговете на река Яденица чрез

изграждане на подпорна стена в района на УПИ V за

многофункционална сграда, кв.64а”;

подобект”Укрепване на бреговете на река Яденица

чрез изграждане на подпорна стена в района на УПИ  II- за озеленяване, кв.64”;

подобект: „Подпрона стена на река Яденица за укрепване на захранващ

водопровод в УПИ XI– за озеленяване,

кв.29 по плана на село Голямо Белово

 

Във връзка с Ваши писма с изх.№17-169/13.06.2014г. и изх.№17-169/16.06.2014г.,( наши вх номера РОП – 101/13.06.2014 и РОП-102/16.06.2014год.) и зададени въпроси по процедура с предмет: „Строителство на обект: подобект:”Укрепване на бреговете на река Яденица чрез изграждане на подпорна стена в района на УПИ V за многофункционална сграда, кв.64а”; подобект”Укрепване на бреговете на река Яденица чрез изграждане на подпорна стена в района на УПИ  II- за озеленяване, кв.64”; подобект: „Подпрона стена на река Яденица за укрепване на захранващ водопровод в УПИ XI– за озеленяване, кв.29 по плана на село Голямо Белово, Ви отговаряме:

 

Писмо с изх.№17-169/13.06.2014г.

 

1въпрос. В документацията е посочено в т.3.1 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – 3.1.1. „Представят се толкова плика №1 за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл.57, ал.3 от ЗОП”. В публичана покана никъде не е посочено, че процедурата включва обособени позиции. Моля Възложителя да уточни дали процедурата включва обособени позиции?

Отговор: в разпоредбата на чл.57,ал.3 точно и ясно е разписано, моля участниците да се запознаят със същата и да се придържат към нея.

 

2въпрос. В документацията е посочено в т.3.1.1.3 да се представи „Копие на документи за регистрация или единен единтификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъно да се попълни и приложи декларация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №4 към документацията”. В предоставените от Възложителя на сайта на община Белово документи Образец №4 представлява Декларация за спазване на условията за участие в процедурата. Моля Възложителя да предостави Образец 4 на декларация за регистрация по ЗТР, съгласно документацията.

Отговор: предоставяме ви Образец 4а на декларация за регистрация по ЗТР.

 

 

 

3въпрос. В документацията е посочено да се представи т.3.1.1.6. „Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б „а”- „д”, ал.2, т.2, 2а и 5 ал.5, т.1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец №5 (оригинал, и в т.3.1.1.7. ) Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и т.3, ал.2, т.1,3 и 4 и ал.5,т.2 от ЗОП, попълнена по Образец №6 (оригинал). В предоставениете от Възложителя на сайта на Община Белово документи са Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП, Декларация по чл.47, ал.1,т.2 и 3 и ал.2, т.1 и 3 от ЗОП, Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП, Декларация по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП без уточнен номер на образеца. Моля Възложителят да предостави образци№5 и №6 ., отговарящи на изискванията, посочени в документацията, тъй като в документацията изрично е посочено, че ако офертата не е представена по приложените образци Възложителят може да отстрани участника.

Отговор: образците на декларациите по чл.47 от ЗОП, които кандидатите следва да попълнят и приложат към документите за улеснение на участниците са изготвени и са налични в процедурата, с което възложителят е искал да улесни участниците.обр. №6 е декларация за уюастие на подизпълнител

 

4въпрос. В документацията е посочено да се представи Списък- декларация на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 ( пет ) години ( Образец №9 ), а в предоставените от Възложителя на сайта на Община Белово образци е СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ОБРАЗЕЦ №8.Моля Възложителя да предостави образец №9, съгласно документацията.

Отговор: кандидатите да попълнят приложения образец №8- СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

 

5въпрос..В документацията е посочено да се представи Данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строително- монтажните работи ( Образец №10 ), а в предоставените от Възложителя на сайта на Община Белово образци е СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ОТ ПРАВОСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА УЧАСТНИКА, АНГАЖИРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОБРАЗЕЦ №9. Моля Възложителя да предостави образец №10, съгласно документацията.

Отговор: кандидатите да попълнят приложения образец №9 –  СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ОТ ПРАВОСПОСОБНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА НА УЧАСТНИКА, АНГАЖИРАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

. В документацията е посочено да се представи Декларация за разположение на ключов експерт ( Образец №12 ), коята не е качена на сайта на Община Белово. Моля Възложителя да представи Образец №12, съгласно документацията.

Отговор: Декларация за разположение на ключов експерт -Образец №12

 

7в. В документацията е посочено да се представи Декларация по чл.56, ьл.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им Образец13, а в представените от Възложителя на сайта на Община Белово образци е ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ОБРАЗЕЦ №6. Моля Възложителя да предостави Образец№13, съгласно документацията.

Отговор: кандидатите да попълнят ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ОБРАЗЕЦ №6.

 

8в.В документацията е посочено да се предостави ‘’Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносна бележка или оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно Оразец №17”. В публичната покана никъде не е посочено като условие, че участника трябва да представи такава гаранция. Моля Възложителя да уточни трябва ли участниците да представят Гаранция за участие към офертите си и ако да моля Възложителя да предостави Образец №17?

Отговор: .не е приложимо

 

9в. В документацията е посочено да се представи „Документ за закупена документация за участие – копие”. Тъй като в настоящата процедура не се изисква закупуване на документация, моля Възложителя да потвърди, че в документацията в допусната грешшка и участниците не трябва да представят такъв документ към офертите си.

Отговор: не е приложимо

 

10в. В представения проект на сайта на Община Белово – Обществени поръчки – Профил на купувача в част План за безопасност и здраве на страници 6,7,8,9 са посочени общо седем етапа от проекта, някои от които включват изсичане, изкореняване, извозване на храсти, дървета, почистване на хумусен пласт, изграждане на временен водопровод, изграждане на ВиК и връзки до фундаментите на подпорните стени, нанасяне на хидроизолация и топлоизолация от вътрешната страна на подпорните стени, изграждане на шахти по ВиК и Вл мрежи, шахти за отток на атмосферни води, полагане на пясъчна възглавница за канални тръби, тръбни елементи за канал, изпълнение на парапети, тротоари, осветление охумусяване на диги, възстановяване на пътища и др. Моля Възложителя да потвърди, че насоящата публична покана включва изпълнението само на СМР, посочени в предоставените в документацията на сайта на Община Белово три количествени сметки.

Отговор: настоящата публична покана включва изпълнението само на СМР, посочени в предоставените в документацията на сайта на Община Белово три количествени сметки.

 

11в. В предоставените количествени сметки от документацията за Подобект 3 следва печалбата да се посочи отделно като 10% от общата сума СМР  (в отделен ред), докато за Подобекти 1 и 2 в количествените сметки липсва такъв ред. Моля Възложителя да уточни как следва да се заложи печалбата за тези два подобекта – в единичните цени или отделно като 10% от общата сума на СМР ( посочена на отделен ред). Моля ако Възложителя посочи втория вариант, да предостави на участниците коригирани количествени сметки за тези подобекти.

Отговор: моля участниците да се придържат към образците .

 

 

Писмо с изх.№17-169/16.06.2014г.

 

1в. В документацията в Глава III, Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, относно техническите предложения за Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката е посочено, че „Оценката се определя съгласно формула П1 Оценката на показателя=0 съотвеств Х100х0.45, където 0 съотвеств е оценката, която  получава                                                 8

Съответния участник след разглеждане на Техническата оферта и може да бъде от 6 до 20 точки, които се поставят както следва:

–         Организационен план за изпълнение на стотелството – от 1т. до 3т.

–         Управление на рисковете при изпълнение на СМР – от 1т. до 3т.

–         Строителен ситуационен план – от 1т. до 2т.

Моля Възложителя да посочи ясно колко е максималния брой точки, които участникът може да получи за Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката – 20 точки или 8 точки ?

Отговор:участникът вб       може да получи максимален брой точки 8 и минимален брой точки 3

 

Оценката се определя съгласно формула:

П1 Оценка на показателя =

КъдетоОсъотв  е оценката, която получава съответния участник след разглеждане на Техническата оферта и може да бъде от 3 до 8 точки, които се поставят както следва:

 

Организационен план за изпълнение на строителството

 

От 1т. до 3т.

1т. – поставя се на оферта, която съответства на минималните изисквания на възложителя, но в която е посочен начин на координация на изпълнението на различните части на проекта, която не гарантира качественото му изпълнение;

3т. – поставя се на оферта, която съответства на минималните изисквания на възложителя и в която е посочен начин на координация на изпълнението на различните части на проекта, която гарантира качественото му изпълнение;

Управление на рисковете при изпълнение на СМР .

 

от 1 т. до 3 т.

1т.-  поставя се на оферта, в която участникът е представил предложение за управление на всички рискове идентифицирани от Възложителя, но предложените мерки за минимизиране или предотвратяване на риска не са насочени към конретния обект на поръчката;

3 т. – поставя се на оферта, в която участникът е представил предложение за управление на всички рискове идентифицирани от Възложителя, и в която предложените мерки за минимизиране или предотвратяване на риска са насочени към конретния обект на поръчката.

 

Строителен ситуационен план

от 1 т. до 2 т.

–          1 т. – се поставя на оферта, в която са представени елементите на строителната площадка, в т.ч. брой и разположение на предвижданите от участника за изграждане временни бази, но не е посочена тяхната взаимовръзка с околното пространство (подходни пътища, зелени площи, съседни обекти);

–          2 т. – се поставя на оферта, в която са представени елементите на строителната площадка, в т.ч. брой и разположение на предвижданите от участника за изграждане временни бази, като е е посочена тяхната взаимовръзка с околното пространство (подходни пътища, зeлени площи, съседни обекти).

 

 

 

 

 

С уважение,

 

инж. КОСТАДИН ВАРЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец  № 4а

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

 

 Подписаният: …………………………………………………………………………………..

           (трите имена)

Данни по документ за самоличност: ………………………………………………………………..

 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

 

в качеството си на ……………………………………………………………………………

(длъжност)

 

на …………………………………………………………………………………………………

 

участникв процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………….

 

 

 

                                                        ДЕКЛАРИРАМ:

 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ……………………………………………….

 

      

 

 

 

Дата: ………….2013 г.                                              ДЕКЛАРАТОР:

 

                                                                                                       (подпис и печат)

 

 

 

 

Образец №12

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

1.      Фамилия:

2.      Име:

 

 

 

С настоящата декларирам, че ще бъда на разположение при изпълнение на „Строителство на обект:

·        подобект:

”Укрепване на бреговете на река Яденица чрез

изграждане на подпорна стена в района на УПИ V за

многофункционална сграда, кв.64а”;

·        подобект”Укрепване на бреговете на река Яденица

чрез изграждане на подпорна стена в района на УПИ  II- за озеленяване, кв.64”;

·        подобект: „Подпрона стена на река Яденица за укрепване на захранващ

водопровод в УПИ XI– за озеленяване,

кв.29 по плана на село Голямо Белово

за времетраенето й, както изискват отговорностите ми.

( посочват се позициите за които ще бъде ангажиран експерта)

 

 

  Дата: …………2014г.                                                                    Декларатор:

                                                                                                          (имена и подпис)