Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„МИГ Белово, Септември, Велинград“ с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 обявява процедура за подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1

ОБЯВА
МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Разнообразяване възможностите за създаване на местен бизнес и заетост на населението извън земеделието.

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на условията за създаване на местен неземеделски бизнес, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; разнообразяването на формите на предлагания туристически продукт, чрез включване на различни форми на туризъм – екотуризъм, селски, винен, бизнес и други алтернативни форми; развитие на услуги във всички сектори; развитие на занаяти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.
2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Допустими са само дейности на територията на МИГ и са за:
1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.).;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Общи разходи, свързани с разходите за точка "1" и "2", например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
Разходите по т."3" не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. "1", "2" и "4".
Разходи за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Период за прием:

Втори прием:
Начален срок: 01.04.2019г.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 06.05.2019г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).
Трети прием:
Начален срок: 01.08.2019г.
Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 10.09.2019г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема:
Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 269 234,51 лв. Бюджетът по втория и третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия и втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на общите допустими разходи за проект – 30 000 лева
Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 390 000 лева
Минимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 22 500 лева
Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта – 292 500 лева

Интензитет на подпомагане
Финансовата помощ е в размер 75% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
Помощта ще се предоставя при спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки
1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 15
2. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или производство на стоки 10
3. Проекти, представени от физически лица – млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/(за ЕТ) 5
4. Проекти представени от жени /за физически лица и ЕТ/ 5
5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 5
6. Проектът създава нови работни места
– до 3 работни места – 5 точки
– над 3 работни места – 10 точки
10
7. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието 10
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
– над 30 &percent; – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.
– над 50 &percent; от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 10 т.
10
9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и специфични за идентичността на територията 5
10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
11. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват 10
12. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ
– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 5 т.
– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.
10
ОБЩО 100

Минималният праг за преминаване етап "техническа и финансова оценка" на проектното предложение е 5 точки.

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Мария Тодорова – Митова, Изпълнителен директор, тел.: 0879 812 850, e-mail: migvsb@abv.bg;
Николина Дечева, Експерт по прилагане на СВОМР, тел.: 0879 440 626, e-mail: migvsb@abv.bg.
СНЦ "МИГ Белово, Септември, Велинград”, гр. Белово ул. "Орфей" № 2А, тел./факс: 03581/37- 31, e-mail: migvsb@abv.bg.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.151 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

Документи:

Съобщение / 01.04.2019г. / – Изтегли