Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 – МИГ „Белово, Септември, Велинград“ кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград" кани желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.3"Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.044 "МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството на живот на хората в неравностойно положение"

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:

Инвестиционен приоритет № 3: "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес"

Специфична цел 1 "Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване"

Целта на настоящата процедура е повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение и със специални потребности.

В рамките на процедурата ще се финансират следните основни дейности:

Дейност 1: Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда; услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими групи от населението.

Дейност 2: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи.

Дейност 3: Местни социални дейности за социално включване.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Белово, Септември, Велинград.

Кой може да кандидатства

Кандидатът може да бъде:
– Доставчик на социални услуги
– Доставчик на здравни услуги
– Община Белово, община Септември, община Велинград

Партньорствата са възможни, но не са задължителни.

Партньор може да бъде:
– Неправителствена организация;
– Доставчици на социални услуги;
– Доставчици на здравни услуги;
– Община Белово, община Септември, община Велинград.

Общ разполагаем индикативен бюджет по тази покана: 680 000,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: www.migbsv.com

Краен срок за представяне на предложенията: 05.07.2019 г., 17:30 часа

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

Документи:

Обява / 02.06.2019г. / – Изтегли