Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Нови услуги на Агенцията по заетостта

От 01 Юли 2019 г.
Агенция по заетостта стартира в цялата страна:

– 3 нови услуги ,
– 5 подобрени услуги,
– 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда.

– Нови услуги:

• Консултация и менторство след започване на работа
• Мобилно Бюро по труда
• Семеен трудов консултант

– Подобрени услуги:

• Информиране, консултиране, мотивиране
• Ателие за търсене на работа
• Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности
• Провеждане на трудови борси, ден на работодателя и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели
• Стажуване, чиракуване, обучение чрез работа /дуална система/, практика по време на учене

– Стандартизирани пакети услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда:

• Безработни младежи, безработни младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си
• Продължително безработни лица
• Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация
• Безработни лица с трайни увреждания, безработни младежи с трайни увреждания
• Безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст
• Безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода
• Безработни над 50-годишна възраст

Документи:

Нови услуги на Агенцията по заетостта / 04.07.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/