Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно „Реконструкция и изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“

Изходящ № РР-06-8/2019
ЕХП-329/05.07.2019г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р.Марица, с цел "Реконструкция и изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" – мост (обект: "Основен ремонт на мост над река Марица, свързващ махала Дунева с центъра на село Момина Клисура") в землището на с. Момина Клисура, община Белово, област Пазарджик, съгласно чл.46, ал.1, т.1,буква "г" от ЗВ

Съгласно чл.62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ, бр.67/1999г. изм.ДВ, бр.65/2006г.) е необходимо да направите публично обявяване, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината и ни уведомите писмено за точната дата на обявяването.

Искания и възражения по смисъла на чл.64,ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес:

гр. Пловдив

ул. Янко Сакъзов № 35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Приложение: Съгласно текста

ИНЖ.ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Съобщение / 05.072019г. / – Изтегли