Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

МИГ Белово, Септември, Велинград обявява процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

ОБЯВА

МИГ Белово, Септември, Велинград
с подкрепата на
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:
Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства, в т.ч. внедрени нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; постигане на сътрудничество с производителите и преработвателите на земеделски продукти; повишена енергийната ефективност в земеделските стопанства; подобрени условията на труд, подобрени хигиенни, ветеринарни, фитосанитарни, екологични и други условия на производство; подобрено качество на произвежданите земеделски продукти; осигурени възможности за производство на биологични земеделски продукти.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:
Допустими кандидати са земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само кандидати със седалище за ЮЛ и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Допустими са само дейности на територията на МИГ, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Допустими разходи:
Допустимите разходи, включват разходи, които са необходими за осъществяване на проекта и са съобразени с принципите на разумно финансово управление, действително извършени и платени в периода на изпълнение на проекта:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
11. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, вкл. Кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, вкл. Нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и други.
12. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
14. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 13. Разходите за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 13.

Период за прием:
Втори прием:
Начален срок: 05.02.2019г.
Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 25.03.2019г. 17.00 часа.
Трети прием:
Начален срок: 20.05.2019г.
Третият краен срок за подаване на проектните предложения е 27.06.2019г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Място на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес https://eumis2020.government.bg

Бюджет на приема:
Общ бюджет на процедурата (налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения) е: 10 635 лв. Бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия и втория краен срок за кандидатстване.
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 10 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 10 635 лева

Интензитет на подпомагане
Финансовата помощ е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани
5. за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г.
6. за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии Точки
1. Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване 15
2. Дейностите по проекта са в областта на производството на продукти от чувствителните сектори
– над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.
– над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.
– над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 20 т.
20
3. Проектът създава нови работни места
– до 2 работни места – 5 точки
– над 2 работни места – 10 точки
10
4. Дейностите по проекта се осъществяват в землищата на населени места, попадащи в необлогадетелстван район 10
5. Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството 10
6. Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
7. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
– над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 3 т.
– над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т.
5
9. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
10. Оценка на Бизнес план /реалистичност, качество и съвместимост с целите и приоритетите на Стратегията на МИГ
– Бизнес планът е реалистичен, добре обоснован и изпълним – 5 т.
– Проектът на бенефициента допринася за постигане целите и приоритетите на Стратегията на МИГ – 5 т.
10
ОБЩО 105

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:
Мария Тодорова – Митова, Изпълнителен директор, тел.: 0879 812 850, e-mail: migvsb@abv.bg;
Николина Дечева, Експерт по прилагане на СВОМР, тел.: 0879 440 626, e-mail: migvsb@abv.bg.
СНЦ "МИГ Белово, Септември, Велинград”, гр. Белово ул. "Орфей" №2А, тел./факс: 03581/37- 31, e-mail: migvsb@abv.bg.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.migbsv.com и на сайта на ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg

Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград мярка 4.1.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" се подават единствено по електронен път чрез ИСУН 2020 в рамките на срока, определен в обявата и процедурата за прием на проектни предложения.

Документи:

Обява / 06.02.2019г./ – Изтегли