Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 139/07.04.2020г.

ЗАПОВЕД
№ 139/07.04.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.137,ал.1 от Закона за горите, чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка със Заповед на Обладсен управител № РД-67/26.03.2020г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Пазарджик,

НАРЕЖДАМ:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в Община Белово, периода от 01.04.2020г. до 20.11.2020г.

2. Съгласно чл.141 от Закона за горите, органите по пожарна безопасност и защита на населението, Изпълнителната агенция по горите и Регионалната дирекция по горите – Пазарджик, самостоятелно или съвместно да осъществи контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии.

Непосредствено организиране на борбата с горските пожари да се извършва от органте на пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на ТП ДГС – Белово, Община Белово, собствениците и ползватели на горски територии, както и на лица извършващи дейност в тях.

3. Директора на ТП ДГС – Белово, съгласувано с Районните служби /РС/ по пожарна безопасност и защита на населението да обозначат трайно терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /I-ви клас/, както и да засилят дейността по раздаване на противопожарни декларации на населението, туристите, берачите на гъби и билки, собствениците на гори и земи около и в държавните горски територии, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горските територии.

4. На основание чл.137,ал.3 от Закона за горите забранявам паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100м. от границите на горските територии.

5. Собствениците на линейни обекти,както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии, са длъжни за собствена сметка:

– да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
– да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до кбекта или съоръжението;
– да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

6. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

7. Сдружението на ловците, на риболовците и на туристите в България, чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата на пожарна безопасност в горските територии и да попълват противопожарни декларации преди всеки излет.

8. Органите на РСПБЗН – Белово и служителите на Изпълнителната агенция по горите и нейните структури имат право да спират дейности или машини и съоръжения, които не отговарят на изискванията за пожарна безопасност или създават опасност за възникаване на горски пожари.

9. Община Белово да организира за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на пожари по реда на Закона за защита при бедствия.

10. Директора на ТП ДГС – Белово да организира специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски поцари.

11. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

12. Особено внимание да се обърне на:

– пострадалите от корояди и засегнатите от съхнене иглолистни култури, падналата на земята и непочистената към момента съхнеща дървесина и клони са предпоставка за лесно запалване и развитие на горски пожари. Осигуряване на проводимостта на горските пътища за противопожарна техника, като се продължи разчистването на падналите стъбла, препречващи пътищата и се отремонтират повредените от порои участъци;
– направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици, съгласно годишните планове;
– контрол по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
– почистването на сухите треви покрай ЖП линии и пътища, линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I-ви клас на пожарна опасност;
– осъществането на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях;
– готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари;
– използването и поддръжката на изградените 15 броя пожарнонаблюдателни кули;
– поддържането на изградените 12 броя водни огледала в готовност за използване.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Белово и копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение на ТП ДГС – Белово, Председателя на Ловно-рибарско дружество – Белово, Общинска служба "Земеделия", директорите на РСПБЗН-Белово, ПУ-Белово, Поделение "ЖПС" към ДП НК ЖПИ, председателя на УС на "EVN-България Електроразпределение" АД – Пловдив, кметовете на кметства в Община Белово и за сведение на РИОСВ – Пловдив.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Цветозара Блажева – Секретар на Община Белово.

ИНЖ КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 139 /07.04.2020г./ – Изтегли