Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление до РИОСВ за ИП „Разширение ПУП депо рекултивация за ТО село Дъбравите“

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А, 03581/ 27 70
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ГР. БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А
тел. 03581/27 70, факс 03581/27 70, е-mail: kmet@belovo.eu

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Лице за контакти: ИНЖ. АНЕТА КЕЧЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СА"

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО има следното инвестиционно предложение:

Проект на ПУП за разширение на площадката на обект "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землище на село Дъбравите"

С решение на Общински съвет Белово 89 /22.05.2020год. обект "Рекултивация на депо за ТО в землището на село Дъбравите" е определен като "обект от Първостепенно значение" вр. параграф 1, т.6 от ДР на ЗОС.
Изготвения Проект за ПУП е изпратен за съгласуване по компетентност на БДИБР Пловдив и е налице положително тяхно становище, което Ви прилагаме.
Проекта е изпратен и на ИАГ, като е получено тяхно становище от 08.05.2020год./ прилагаме /

Проекта е публикуван със Съобщение и на сайта ан Община Белово на 26.06.2020 год. Линк

С Ваше Решение ПК -45-ПР /2019год. е извършена преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИН,,Закриване и рекултивация на депо за ТБО в поземлени имоти с номера ПИ 000086 и ПИ 000087. С това решение е било разгледано предвиденото към онзи момент техническо решение за рекултивация в посочените два имота.

Община Белово е входирала проектно предложение и кандидатства по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" с Ръководител Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. ОПОС / Вх. рег. №: BG16M1OP002-2.010-0038 "Рекултивация на депо за твърди отпадъци в землището на с.Дъбравите, община Белово, Околна среда, BG16M1OP002-2.010 – Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14

В хода на оценката възникна необходимост от разширение на площадката , за което е изготвен Проект на ПУП, с който обхвата на инвестиционното намерение попада в следните ПИ / землище на село Дъбравите , община Белово/

ПИ с номера както следва в обхвата на Проект на ПУП
– 24414.39.120 с площ 14 309 кв.м./ 7 309 кв.м. от имота ще бъде рекултивирана и попада в обхвата на разработката на идейния проект/
– 24414.39.119 с площ 26 309 кв.м. – имота ще бъде рекултивиран и попада в обхвата на разработката на идейния проект
– 24414.109.83 с площ 4 836 кв.м. – имота ще бъде рекултивирана и попада в обхвата на разработката на идейния проект
– 24414.109.1 – 7 264 кв.м. от имота ще бъде рекултивирана и попада в обхвата на разработката на идейния проект
– 24414.110.2 – част от имот 14 571 кв.м. от имота ще бъде рекултивирана и попада в обхвата на разработката на идейния проект

Документи:

Уведомление / 08.07.2020г. / – Изтегли

ПУП / 08.07.2020г. / – Изтегли