Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ.

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

Днес 08.07.2020г., комисия в състав:
1. Петя Стойкова – специалист "УТС, КР";
2. Деница Пипонкова – специалист "АИО и архив";
специалисти при Община Белово на основание §4 от ЗУТ изготви писмено съобщение и го постави на видно място на информационното табло на Община Белово и на недвижими имоти с идентификатор: 03592.502.1058 – заинтересовано лице Евелина Емилова Момчилова и 03592.502.1059 – заинтересовано лице Асенка Георгиева Минкова.

Съобщаваме Ви, че съгласно Заповед № 187/28.05.2020г. на Кмета на община Белово е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията на УПИ I-"Комплексно жилищно строителство" в кв.20 по план на гр.Белово и обособяване на УПИ IV-1058 с площ от 865кв.м. по имотните граници на ПИ с идентификатор 03592.502.1059 се запазва отреждането "Комплексно жилищно строителство" с обособено УПИ V-"Комплексно жилищно строителство".

За УПИ IV-1058 в кв.20 планът за застрояване предвижда застрояване с височина до 10м., устройствената зона Жм, с показатели: Плътност на застрояването до 60%, минимална озеленена площ до 40%, КИНТ до 1.2.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14 – дневен срок от датата на връчването чрез Община Белово пред Административен съд – гр. Пазарджик.

Съставил: Петя Стойкова

Писменото съобщение е обявено на информационното табло на Община Белово и на сайта на 08.07.2020г.

Обявил: Деница Пипонкова

Документи:

Съобщение / 08.07.2020г. / – Изтегли