Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение – „Еко-Хидро-90“ ООД

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от "ЕКО – ХИДРО – 90" ООД гр.Пазарджик, ЕИК: 112580619

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че "ЕКО – ХИДРО – 90" ООД гр.Пазарджик, ЕИК: 112580619 има следното инвестиционно предложение:

Дружеството, възоснова на изготвения и одобрен "Доклад за резултатите от детайлните георогопроучвателни работи с изчисляване на запасите от мрамори, годни за производство на трошени фракции за пътно строителство, асфалтови смеси и бетон, извършени в "Чешмата", находище "Чешмата", в землището на с.с. Дъбравите и Мененкьово, община Белово, с изчислени запаси по състояние към 01.09.2013 год.", след регистриране на търговското откритие и на основание чл.2, т.2 от Закона за подземните богатства има следното инвестиционно предложение (ИП):

"Добив на скални материали от находище "Чешмата", община Белово, област Пазарджик"

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение/ 12.02.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/