Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

КОПИЕ ДО:

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл.62а,ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един каптиран естествен извор КЕИ "Владикин извор", разположен на територията на ПИ с идентификатор 03592.501.2128 по КККР на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, с цел на водовземане – "Обществено питейно-битово водоснабдяване".

Съгласно чл.621, ал.3 от Закона за водите (обн.ДВ бр. 67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) е необходимо да направите публично обявяване, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината, КАТО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ ТРИ ДНЕВЕН СРОК НИ УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ЗА ТОЧНАТА ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕТО.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,
ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Съобщение / 21.01.2020г. / – Изтегли