Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно Инвестиционно предложение (ИП): Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на „Родопи“ АД

До
"Родопи" АД
бул. Освобождение № 83
4470 гр. Белово

ЕХП-129/27.02.2019

На Ваше уведомление от 21.11.2018г. и
допълнителна информация от 31.01.2019г.

Относно:
Инвестиционно предложение (ИП): Допълнение на използваните материали, за горене в парен котел, към съществуваща електрическа и топлоцентрала на "Родопи" АД в ПИ с идентификатор 03592.501.1564 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик

Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и чл.40, ал.1 във връзка с чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта за планове, програми, прокти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС).

Документи:

Съобщение ЕХП-129/27.02.2019 – / 28.02.2019г. / – Изтегли