Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение Аварийно укрепване на ляв устой на мост на „Дунева Махала“ село Момина клисура, община Белово

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово, тел/ факс 03581/27-70
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

Община Белово,БУЛСТАТ 000351558 ул. Орфей 4а, град Белово,4470
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че имам следното инвестиционно предложение: Аварийно укрепване на ляв устой на мост на "Дунева Махала" село Момина клисура, община Белово

Документи:

Уведомление за Инвестиционно предложение /30.04.2019г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/