Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение от ръководството на Община Белово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В отговор на публикация в социална мрежа на Местна коалиция "Алтернативата на гражданите", излъчила свой кандидат за кмет на община Белово, която накърнява доброто име на общината като институция, уведомяваме всички жители на община Белово, че съгласно действащата нормативна уредба в Република България публичните мероприятия се провеждат при строго спазване на Закона за събранията, митингите и манифестациите и Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Белово.

Чл. 4, ал. 3 от Наредбата гласи: "При заявяване на повече от едно обществено мероприятие за едно и също време, разрешение се издава от кмета на съответното населено място на организатора, който първи е заявил".

От ръководството на Община Белово