Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение относно „Неотложно укрепване на свлачища в кв.17 и 18 с. Габровица, общ.Белово“

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А, 03581/ 27 70
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ГР. БЕЛОВО, УЛ."ОРФЕЙ" № 4 А

Пълен пощенски адрес: ГР. БЕЛОВО, П. К. 4470, УЛ. "ОРФЕЙ" № 4 А
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 03581/27 70, факс 03581/27 70, е-mail: kmet@belovo.eu

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: НЕНКА ТОДОРОВА – ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Лице за контакти: ИНЖ. АНЕТА КЕЧЕВА – ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СА"

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА БЕЛОВО,
има следното инвестиционно предложение: "Неотложно аварийно УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА В КВ. 17 И 18 СЕЛО ГАБРОВИЦА, ОБЩ. БЕЛОВО"

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Налице е активно свлачище в кв. 17 и кв. 18 което се нуждае от укрепване, за което е изготвено актуално становище на "Геозащита Перник" ЕАД и технически проект./ копие от който предствавяме на диск/

Съгласно проекта в част "конструкции":

– Конструктивния проект се изготвя въз основа на замерване на място и геоложко проучване на района. Проектът третира укрепване на свлачище в кв. 17 и 18, с. Габровица, общ. Белово. За целта в участък под пътя минаващ през свлачището се изпълняват 5 броя ламели, с един ред пилоти П1 ф50 см през 1 м. Пилотите са с дължина 11,3 м. Ламелите се обмазват двукратно с хидроизолационен слой – битум. Като втори защитен пояс се изпълняват от ъгъла на разрушената от свлачището сграда 4 броя стени върху пилоти П2 ф50 см през 1 м. Пилотите са с дължина 6 м. Стените са разделени с фуги 2 см стиропор. Стените се обмазват двукратно с хидроизолационен слой – битум. Допълнително всяка ламела и стена се анкерира към ската с 18 м анкери R32-210 през 1 м. Анкерите задължително се пробиват с глава 76 мм. Към ламелите и стените анкерите се закотват със стоманени планки 10/200/200. Главите на анкерите при ламелите накрая се замонолитват. Горния ръб на ламелата се фиксира на 25 см под нивото на асфалта /терена/, за да може да се оформи пътното платно. В зоната на свлачището се изпълнява дренажна отводнителна система с дълбочина 3 м и обща дължина 249 м. Към дренажите се изпълняват 9 броя шахти от стандартни сглобяеми, стоманобетонови пръстени.

Ред на изпълнение:
1. Изпълнява се траншеен изкоп за ламелите и стени.
2. Изпълняват се пилотите съгласно проекта.
3. Изпълняват се ламелите и стените.
4. Изпълняват се анкерите – R32-210 с дължина 18 м.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Свлачищния процес е възникнал на 01.03.2006год., като свлачищното тяло е с циркусообразна форма и размери 90/38 , а засегната площ е около 3,42 дка., като свлачищния процес е динамичен и към момента.

Няма да се ползва взрив, основните процеси.

Налице е активно свлачище в кв. 17 и кв. 18 което се нуждае от укрепване, за което е изготвено актуално становище на ,,Геозащита Перник,, ЕАД и технически проект./ копие от който предствавяме на диск/

Съгласно проекта в част "конструкции":

– Конструктивния проект се изготвя въз основа на замерване на място и геоложко проучване на района. Проектът третира укрепване на свлачище в кв. 17 и 18, с. Габровица, общ. Белово. За целта в участък под пътя минаващ през свлачището се изпълняват 5 броя ламели , с един ред пилоти П1 ф50 см през 1 м. Пилотите са с дължина 11,3 м. Ламелите се обмазват двукратно с хидроизолационен слой – битум. Като втори защитен пояс се изпълняват от ъгъла на разрушената от свлачището сграда 4 броя стени върху пилоти П2 ф50 см през 1 м. Пилотите са с дължина 6 м. Стените са разделени с фуги 2 см стиропор. Стените се обмазват двукратно с хидроизолационен слой – битум. Допълнително всяка ламела и стена се анкерира към ската с 18 м анкери R32-210 през 1 м. Анкерите задължително се пробиват с глава 76 мм. Към ламелите и стените анкерите се закотват със стоманени планки 10/200/200. Главите на анкерите при ламелите накрая се замонолитват. Горния ръб на ламелата се фиксира на 25 см под нивото на асфалта /терена/, за да може да се оформи пътното платно. В зоната на свлачището се изпълнява дренажна отводнителна система с дълбочина 3 м и обща дължина 249 м. Към дренажите се изпълняват 9 броя шахти от стандартни сглобяеми, стоманобетонови пръстени.

Ред на изпълнение:
– Изпълнява се траншеен изкоп за ламелите и стени.
– Изпълняват се пилотите съгласно проекта.
– Изпълняват се ламелите и стените.
– Изпълняват се анкерите – R32-210 с дължина 18 м.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не.

4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Село Габровица, квартал 17 и 18, в регулация на населеното място и съгласно приложена извадка скица от регулация /ККР/.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не.

9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Документи:

Съобщение / 22.10.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/