Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 09 / 13.01.2021г.

З А П О В Е Д
№ 09/13.01.2021г.

На основание чл.44, ал.2, във връзка 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, поради отпадане на обстоятелства послужили за обявяване на частично бедствено положение на част от територията на община Белово и чл.99, т.2 от АПК

З А П О В Я Д В А М:

Отменям, обявеното с моя Заповед № 06/12.01.2021г. частично бедствено положение за част от територията на общината и прекратявам изпълнението на общински план за защита при бедствия, считано от 15.00ч. на 13.01.2021г.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на Областния управител на Пазарджишка област, Министъра на вътрешните работи, членовете на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия, ОЦ на РДПБЗН Пазарджик както и средства за масова информация.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед № 09 / 13.01.2021г. / – Изтегли