Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № РД-07-106/06.11.2020г.

ЗАПОВЕД
№ РД-07-106/06.11.2020г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37 ж,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ:

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с.Сестримо, община Белово за календарната 2021г. в състав:

Председател: Светослава Илиева – старши експерт в ОСЗ Септември;
и членове:
1. Радослава Грозданова – главен специалист в ОСЗ Септември;
2. Бранимир Маринов – главен експерт в ОД "Земеделие" – гр. Пазарджик;
3. Стефан Джамов – кмет на с.Септември или оправомощено длъжностно лице;
4. Председател на СГКК гр. Пазарджик.

Председателят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На основание чл.72б, ал.1, от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на кметството с.Сестримо и в сградата на общинска служба по земеделие гр. Септември – офис Белово и да се публикува на интернет страницата на община Белово и на областната дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик

Светла Петкова (Директор)
ОДЗ-Пазарджик

Документи:

 Заповед № РД-07-106/06.11.2020г. / 09.11.2020г. / – Изтегли