Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №114 на кмета на Община Белово

ЗАПОВЕД
№ 114/20.03.2020

На основание чл.44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с №ЗП-1/18.03.2020г. на РЗИ-Пазарджик и във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и с цел намаляване на риска от възникване на заболявани от COVID-19 на територията на Община Белово

НАРЕЖДАМ:

"Общински имоти – Белово" ЕООД да извършват следните мероприятия:

1. Своевременно да ликвидира създадените микросметища от битови отпадъци на територията на Община Белово;
2. Да предприема своевременни мерки за поддържане на товарителниците на сметоизвозващите машини и съдове за ТБО с цел недопускане на течове;
3. Да извършва редовно почистване и окосяване на общинските паркове и градини с последващо извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация от регистрирани лица по реда на Наредба №1/05.01.2018г. за условията и реда за отпадъци и сметоизвозващите машини;
4. Да извършва миене и дезинфекция на съдовете за отпадъци и сметоизвозващите машини;
5. Да се осигурят миещи и дезинфекционни средства за работещите, както и защитни маски и ръкавици.

Препис от заповедта да се връчи на Управителя на "Общински имоти – Белово" ЕООД – за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ненка Тодорова зам.КМет на Община Белово.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №114 / 20.03.2020г. / – Изтегли