Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение/покана до собствениците на имоти, попадащи в обхвата на свлачище в кв.17 и кв.18, с.Габровица

Изх.№ РОП-60/20.03.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ/ПОКАНА

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ,ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА СВЛАЧИЩЕ В КВ.17 И КВ.18, СЕЛО ГАБРОВИЦА

Във връзка с реализация на проект "Укрепване на свлачище в кв.17 и кв.18, с.Габровица, Община Белово" Ви уведомяваме: С проект за ПУП-ИПР от юли 2009год., съобщен в ДВ бр.74/15.09.2009 год. приет с Протокол 4/27.10.2009год. на ОбЕС, процедиран и одобрен с решение на Об съвет 375/26.11.2009год. и обявено в ДВ бр.1 от 05.01.2010год, който е влязъл в сила за УПИ-та в кв.17 УПИ VII-126; УПИ IX-128; УПИ- IX-128; се обособяват сервитутни зони "за укрепителни мероприятия" в кв.18 УПИ III-136; УПИ XXXI-134; УПИ XXX-137; УПИ XXIX-138; УПИ XXVIII-138; УПИ XXVII-143 се новообразува УПИ XXXII с отреждане за "протовоерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване". На основание влезлия в сила ПУП-ИПР, за целите и реализирането на изготвения технически проект/ част конструктивна "Изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: Укрепване на свлачище в кв.17 и кв.18, село Габровица, Община Белово" с който са предвидени конкретни съоръжения и сервитути / съгласно проложен към съобщението чертеж / собствениците / наследниците / на попадащите в обхвата на предвижданията ПУП-ИПР от юли 2009год. УПИ-та, и съгласно обяснителната записка инж.М.Демиев, следва да осигурят съдействие на Община Белово за изпълнение на проекта на основание чл.193 /ал.1 и ал.2/ от ЗУТ в срок от 14 дни от публикуване на съобщението, а именно да осигурят "право на прокарване" и да съдействат на Община Белово, като предоставят нужните документи и съгласие.

При условие че в 14 дневен срок от датата на съобщението същите не се отзоват на поканата и не е налице съгласие да уредят отношенията си с Община Белово при спазване на разпоредбата на чл.193 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, кмета на общината е в хипотезата да учреди право на прокарване със Заповед по чл.193 ал.3 от ЗУТ и чл.194 от ЗУТ.

КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Съобщение/покана до собствениците на имоти, попадащи в обхвата на свлачище в кв.17 и кв.18, с.Габровица / 20.03.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/