Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 23/21.01.2020г.

З А П О В Е Д
№ 23 / 21.01.2020г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал.2 от Закона за горите и във връзка с писмо с изх.№ 06-00-2/07.01.2020г. на Директора на ТП "Държавно горско стопанство Белово" – гр. Белово,

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Пашата в горските територии на селскостопански животни без пастир;

2. Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали в горските разсадници;

3. Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3м.

4. Пашата в горските територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5. Нощната паша в горските територии;

6. Предложения на Директора на ТП ДГС Белово с изх. № 06-00-2/07.01.2020 г. за горски територии – държавната собственост в обхвата на ТП ДГС Белово, в които е забранена пашата на селскостопански животни.

Списък на местностите в прикаченият файл.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

 Заповед № 23/21.01.2020г./ – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/