Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Изх.№ РР-05-20/2019г.

Цел на заявеното ползване: "Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови съоръжения за защита от вредното въздействие на водите и за регулиране на оттока" (обект: Основен ремонт на праволинеен стоманобетонов бараж на река Дълбочица на територията на ТП "ДГС Белово", непосредствено преди влизането в река Марица).

Документи:

Съобщение / 17.01.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/