Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № 306

ЗАПОВЕД
№ 306 / 09092020г.

На основание чл.42,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.44,ал.1 от ЗМСМА, чл.48,ал.3,т.3 и чл.49,ал.1 във връзка с чл.65,ал.1,т.3 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководенето и координацията на превантивните дейности по защита на населението и получената докладна от кмета на с.Дъбравите и Директора на Дом за възрастни хора с деменция с. Дъбравите за липса на нормално ежедневно водоподаване считано от 04.09.2020 година.

Поради факта че населението на село Дъбравите е без нормално водоснабдяване повече от 5 денонощия

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам частично бедствено положение на територията на с.Дъбравите, община Белово, област Пазарджик поради авария на довеждащ водопровод и помпена станция.
2. С отделна моя заповед да се извърши оглед и проверка на авариралите съоръжения, да ми се предостави доклад, да се осигурят хора, екипи за съдействие.
3. Въвеждам в действие общински план за защита при бедствие на община Белово.
4. Начало на въвеждане на бедственото положение 17.00 часа на 09.09.2020 година до отпадане на обстоятелството.
5. "В и К – Белово" ООД да осигури нужното съдействие, екипи, техника.
6. Да се осигури с водоноски нужното количество вода за битови нужди.

Заповедта да се публикува в сайта на община Белово, да се връчи на кмета на село Дъбравите и изпрати незабавно на Областен управител на Област Пазарджик и Министъра на министерство на въртешните работи в изпълнение на чл.49,ал.2 от Закона за защита при бедствия за сведение.

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Съобщение / 09.09.2020г. / – Изтегли