Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед №60 / 08.03.2019 г. относно Сирни Заговезни

ЗАПОВЕД
№ 60 / 08.03.2019г.
град Белово

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово Раздел 11 чл.7, т.10, относно предстоящите СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ – Поклади – през месец март 2019год, с оглед спазване на местните празници при запалване на традиционните огньове

ЗАБРАНЯВАМ:

Изгарянето на всякакви видове отпадъци (излезли от употреба автомобилни гуми), освен в случайте, когато изгарянето се извършва в специализирани съоръжения за експлоатация, на които са издадени съответните разрешителни документи по чл.35 от ЗУО.

За традиционните огньове да се използва дървесна маса и дървесни отпадъци.

Съгласно чл.7, т.1 от Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпоространени отпадъци на територията на Община Белово, нарушителите подлежат на санкции – съгл. Раздел 13, чл.72 в размер от 1400 – 5000лв.

Зaповедта да се сведе до знанието на кметовете на всяко населено място и тяхното население.

Контрол по заповедта възлагам на Цветозара Блажева – Секретар на Община Белово и Ива Шуманова – спец. "Контрол по чистотата"

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед №60 / 08.03.2019 г./ – Изтегли